loader
Loading···

子比主题添加自定义表情包

演示

子比主题添加自定义表情包

食用教程

第一步

找到/wp-content/themes/zibll/inc/functions/文件夹,打开你的functions.php,并来到第1515行

子比主题添加自定义表情包

第二步

把你想要加入的表情包名称像这样添加在里面

子比主题添加自定义表情包
并用英文逗号分隔
 • 注意
 • 只要名字!名字!名字!名字!不要扩展名

添加完之后,保存文件。

子比主题添加自定义表情包

第三步

文件改好了,接下来就是下载表情包图片了,切记你的图片一定要是.gif格式的,png不行(传下去,png他不行

子比主题添加自定义表情包
放入这个文件夹

把你下载的表情包放到这个文件夹,就OK了!

使用事项

 • 子比主题表情默认大小为30px,所以别想着添加什么稀奇古怪的图片
 • 添加的表情包,在论坛同样适用
 • 尽量不要打开评论图片懒加载开关,很丑
 • 主题自带的表情可以删除(如果你不需要的话(/▽\)
子比主题添加自定义表情包

分类教程(进阶)

第一步

将原来的表情注释掉。

  //表情
  if ('smilie' == $type) {
    $emojy_type    = '';
    $but       = '<a class="but btn-input-expand input-smilie mr6" href="javascript:;"><i class="fa fa-fw fa-smile-o"></i><span class="hide-sm">表情</span></a>';
    $smilie_icon_args = array('aoman', 'baiyan', 'bishi', 'bizui', 'cahan', 'ciya', 'dabing', 'daku', 'deyi', 'doge', 'fadai', 'fanu', 'fendou', 'ganga', 'guzhang', 'haixiu', 'hanxiao', 'zuohengheng', 'zhuakuang', 'zhouma', 'zhemo', 'zhayanjian', 'zaijian', 'yun', 'youhengheng', 'yiwen', 'yinxian', 'xu', 'xieyanxiao', 'xiaoku', 'xiaojiujie', 'xia', 'wunai', 'wozuimei', 'weixiao', 'weiqu', 'tuosai', 'tu', 'touxiao', 'tiaopi', 'shui', 'se', 'saorao', 'qiudale', 'se', 'qinqin', 'qiaoda', 'piezui', 'penxue', 'nanguo', 'liulei', 'liuhan', 'lenghan', 'leiben', 'kun', 'kuaikule', 'ku', 'koubi', 'kelian', 'keai', 'jingya', 'jingxi', 'jingkong', 'jie', 'huaixiao', 'haqian', 'aini', 'OK', 'qiang', 'quantou', 'shengli', 'woshou', 'gouyin', 'baoquan', 'aixin', 'bangbangtang', 'xiaoyanger', 'xigua', 'hexie', 'pijiu', 'lanqiu', 'juhua', 'hecai', 'haobang', 'caidao', 'baojin', 'chi', 'dan', 'kulou', 'shuai', 'shouqiang', 'yangtuo', 'youling');
    $smilie_icon   = '';
    $img_url     = ZIB_TEMPLATE_DIRECTORY_URI . '/img/smilies/';
    $lazy_attr    = zib_is_lazy('lazy_other', true) ? 'class="lazyload" data-' : '';
    foreach ($smilie_icon_args as $smilie_i) {
      $smilie_icon .= '<a class="smilie-icon" href="javascript:;" data-smilie="' . $smilie_i . '"><img ' . $lazy_attr . 'src="' . $img_url . $smilie_i . '.gif" alt="[' . $smilie_i . ']" /></a>';
    }
        $smilie_icon .= $but;
    $dropdown = '<div class="dropdown-smilie scroll-y mini-scrollbar">' . $smilie_icon . '</div>' . $but;
  }

第二步

这里说一下三种常见分类组合,

1、自定义扩展名+文件夹分类。

2、默认扩展名(gif)+文件夹分类。

3、默认扩展名(gif)+默认文件夹(就是表情全部在一个文件夹里面)。

1、自定义扩展名+文件夹分类

  //表情
  if ('smilie' == $type) {
    $but       = '<a class="but btn-input-expand input-smilie mr6" href="javascript:;"><i class="fa fa-fw fa-smile-o"></i><span class="hide-sm">表情</span></a>';
// array变成二维数组,design:表情统称,suffix:表情格式后缀,name:就是原来的名字
    $smilie_icon_args = array(
        array(
            'design' => '经典',
            'suffix' => '.gif',
            'name' => array('aoman', 'baiyan', 'bishi', 'bizui', 'cahan', 'ciya', 'dabing', 'daku', 'deyi', 'doge', 'fadai', 'fanu', 'fendou', 'ganga', 'guzhang', 'haixiu', 'hanxiao', 'zuohengheng', 'zhuakuang', 'zhouma', 'zhemo', 'zhayanjian', 'zaijian', 'yun', 'youhengheng', 'yiwen', 'yinxian', 'xu', 'xieyanxiao', 'xiaoku', 'xiaojiujie', 'xia', 'wunai', 'wozuimei', 'weixiao', 'weiqu', 'tuosai', 'tu', 'touxiao', 'tiaopi', 'shui', 'se', 'saorao', 'qiudale', 'se', 'qinqin', 'qiaoda', 'piezui', 'penxue', 'nanguo', 'liulei', 'liuhan', 'lenghan', 'leiben', 'kun', 'kuaikule', 'ku', 'koubi', 'kelian', 'keai', 'jingya', 'jingxi', 'jingkong', 'jie', 'huaixiao', 'haqian', 'aini', 'OK', 'qiang', 'quantou', 'shengli', 'woshou', 'gouyin', 'baoquan', 'aixin', 'bangbangtang', 'xiaoyanger', 'xigua', 'hexie', 'pijiu', 'lanqiu', 'juhua', 'hecai', 'haobang', 'caidao', 'baojin', 'chi', 'dan', 'kulou', 'shuai', 'shouqiang', 'yangtuo', 'youling')
        ),
        array(
            'design' => 'B站',
            'suffix' => '.gif',
            'name' => array('22_diyi','22_han','22_heshui','22_maimeng','22_tuhun','22_wuyan','22_ye','22_yiwen','33_chijing','33_daku','33_daxiao','33_kuhuo','33_nu','33_weiqv','33_yumen')
        ),
        array(
            'design' => '不问天',
            'suffix' => '.png',
            'name' => array('x1','x2','x3','x4','x5','x6','x7','x8','x9','x10','x11','x12','x13')
        ),
        array(
            'design' => '洛天依',
            'suffix' => '.gif',
            'name' => array('ty_ainio','ty_aojiao','ty_chibaoqunzhong','ty_chiyao','ty_dacall','ty_hhh','ty_huaji','ty_kanchuan','ty_keyi','ty_lengmo','ty_qianpai','ty_qvba','ty_wuyanyidui','ty_xianzhu','ty_xiaomieni','ty_yinyangxiansheng','ty_yiwen')
        ),
        array(
            'design' => '罗小黑',
            'suffix' => '.gif',
            'name' => array('l_chigua','l_damai','l_ganbei','l_guzhang','l_hi','l_jiayou','l_kandianying','l_keai','l_laile','l_nihao','l_qiubaoyang','l_sahua','l_zaima','l_zhaocaidan','l_zilaishui')
        ),
  );
    $smilie_icon   = '';
    $img_url     = ZIB_TEMPLATE_DIRECTORY_URI . '/img/smilies/';
    $lazy_attr    = zib_is_lazy('lazy_other', true) ? 'class="lazyload" data-' : '';
    $but_t      = '';
    foreach ($smilie_icon_args as $smilie_t){
      foreach ($smilie_t['name'] as $smilie_i) {
        $smilie_icon .= '<a class="smilie-icon ' .$smilie_t['design']. ' d-smilie" href="javascript:;" data-smilie="' . $smilie_t['design'].'/'.$smilie_i.$smilie_t['suffix'] . '"><img ' . $lazy_attr . 'src="' . $img_url. $smilie_t['design'].'/' . $smilie_i .$smilie_t['suffix']. '" alt="[' . $smilie_i . ']" /></a>';
      }
      $but_t .= '<a class="but btn-input-expand input-smilie mr6" style="flex-shrink: 0;margin-bottom: 2px;margin-top: 2px;"onclick=\'$(".d-smilie").attr("style","display:none");$(".'.$smilie_t['design'].'").attr("style","display:inline-block")\' href="javascript:;""><span>'.$smilie_t['design'].'</span></a>';
    }
    $first='<script>$(".smilie-icon").attr("style","display:none");$(".'.$smilie_icon_args[0]['design'].'").attr("style","display:inline-block")</script>';
    $dropdown = '<div class="dropdown-smilie scroll-y mini-scrollbar" style="width:300px">' . $smilie_icon . '</div><div class="mini-scrollbar" style="display: flex;overflow-x: auto;overflow-y: hidden;width: 300px;">' . $but_t .$first. '</div>';
}

然后找到 inc\functions\message\class 文件夹,打开 message-class.php,大约在141行,你们看看是匹配正则表达式 g=.*? 什么的

//ZIB_TEMPLATE_DIRECTORY_URI可以换成你的cdn链接      
$con = preg_replace('/\[g=(.*?)\]/', '<img class="smilie-icon" src="'.ZIB_TEMPLATE_DIRECTORY_URI . '/img/smilies/$1">',$con);

这里的 $1 原文拼接了 .gif 后缀,删除即可,因为在第一步的二维数组我们已经拼接了自定义后缀。

最后找到 inc\functions 文件夹,打开 zib-comments-list.php ,大约在337行,还是那个正则表达式限制了后缀,和上一步同理

$cont = preg_replace('/\[g=(.*?)\]/', '<img class="smilie-icon" src="'. ZIB_TEMPLATE_DIRECTORY_URI . '/img/smilies/$1" alt="表情[$1]' . zib_get_delimiter_blog_name() . '">', $cont);

第一种就到这了

2、默认扩展名(gif)+文件夹分类

  //表情
  if ('smilie' == $type) {
    $but       = '<a class="but btn-input-expand input-smilie mr6" href="javascript:;"><i class="fa fa-fw fa-smile-o"></i><span class="hide-sm">表情</span></a>';
// array变成二维数组,design:表情统称,suffix:表情格式后缀,name:就是原来的名字
    $smilie_icon_args = array(
        array(
            'design' => '经典',
            'suffix' => '.gif',
            'name' => array('aoman', 'baiyan', 'bishi', 'bizui', 'cahan', 'ciya', 'dabing', 'daku', 'deyi', 'doge', 'fadai', 'fanu', 'fendou', 'ganga', 'guzhang', 'haixiu', 'hanxiao', 'zuohengheng', 'zhuakuang', 'zhouma', 'zhemo', 'zhayanjian', 'zaijian', 'yun', 'youhengheng', 'yiwen', 'yinxian', 'xu', 'xieyanxiao', 'xiaoku', 'xiaojiujie', 'xia', 'wunai', 'wozuimei', 'weixiao', 'weiqu', 'tuosai', 'tu', 'touxiao', 'tiaopi', 'shui', 'se', 'saorao', 'qiudale', 'se', 'qinqin', 'qiaoda', 'piezui', 'penxue', 'nanguo', 'liulei', 'liuhan', 'lenghan', 'leiben', 'kun', 'kuaikule', 'ku', 'koubi', 'kelian', 'keai', 'jingya', 'jingxi', 'jingkong', 'jie', 'huaixiao', 'haqian', 'aini', 'OK', 'qiang', 'quantou', 'shengli', 'woshou', 'gouyin', 'baoquan', 'aixin', 'bangbangtang', 'xiaoyanger', 'xigua', 'hexie', 'pijiu', 'lanqiu', 'juhua', 'hecai', 'haobang', 'caidao', 'baojin', 'chi', 'dan', 'kulou', 'shuai', 'shouqiang', 'yangtuo', 'youling')
        ),
        array(
            'design' => 'B站',
            'suffix' => '.gif',
            'name' => array('22_diyi','22_han','22_heshui','22_maimeng','22_tuhun','22_wuyan','22_ye','22_yiwen','33_chijing','33_daku','33_daxiao','33_kuhuo','33_nu','33_weiqv','33_yumen')
        ),
        array(
            'design' => '洛天依',
            'suffix' => '.gif',
            'name' => array('ty_ainio','ty_aojiao','ty_chibaoqunzhong','ty_chiyao','ty_dacall','ty_hhh','ty_huaji','ty_kanchuan','ty_keyi','ty_lengmo','ty_qianpai','ty_qvba','ty_wuyanyidui','ty_xianzhu','ty_xiaomieni','ty_yinyangxiansheng','ty_yiwen')
        ),
        array(
            'design' => '罗小黑',
            'suffix' => '.gif',
            'name' => array('l_chigua','l_damai','l_ganbei','l_guzhang','l_hi','l_jiayou','l_kandianying','l_keai','l_laile','l_nihao','l_qiubaoyang','l_sahua','l_zaima','l_zhaocaidan','l_zilaishui')
        ),
  );
    $smilie_icon   = '';
    $img_url     = ZIB_TEMPLATE_DIRECTORY_URI . '/img/smilies/';
    $lazy_attr    = zib_is_lazy('lazy_other', true) ? 'class="lazyload" data-' : '';
    $but_t      = '';
    foreach ($smilie_icon_args as $smilie_t){
      foreach ($smilie_t['name'] as $smilie_i) {
        $smilie_icon .= '<a class="smilie-icon ' .$smilie_t['design']. ' d-smilie" href="javascript:;" data-smilie="' . $smilie_t['design'].'/'.$smilie_i. '"><img ' . $lazy_attr . 'src="' . $img_url. $smilie_t['design'].'/' . $smilie_i . '" alt="[' . $smilie_i . ']" /></a>';
      }
      $but_t .= '<a class="but btn-input-expand input-smilie mr6" style="flex-shrink: 0;margin-bottom: 2px;margin-top: 2px;"onclick=\'$(".d-smilie").attr("style","display:none");$(".'.$smilie_t['design'].'").attr("style","display:inline-block")\' href="javascript:;""><span>'.$smilie_t['design'].'</span></a>';
    }
    $first='<script>$(".smilie-icon").attr("style","display:none");$(".'.$smilie_icon_args[0]['design'].'").attr("style","display:inline-block")</script>';
    $dropdown = '<div class="dropdown-smilie scroll-y mini-scrollbar" style="width:300px">' . $smilie_icon . '</div><div class="mini-scrollbar" style="display: flex;overflow-x: auto;overflow-y: hidden;width: 300px;">' . $but_t .$first. '</div>';
}

3、默认扩展名(gif)+默认文件夹

  //表情
  if ('smilie' == $type) {
    $but       = '<a class="but btn-input-expand input-smilie mr6" href="javascript:;"><i class="fa fa-fw fa-smile-o"></i><span class="hide-sm">表情</span></a>';
// array变成二维数组,design:表情统称,suffix:表情格式后缀,name:就是原来的名字
    $smilie_icon_args = array(
        array(
            'design' => '经典',
            'suffix' => '.gif',
            'name' => array('aoman', 'baiyan', 'bishi', 'bizui', 'cahan', 'ciya', 'dabing', 'daku', 'deyi', 'doge', 'fadai', 'fanu', 'fendou', 'ganga', 'guzhang', 'haixiu', 'hanxiao', 'zuohengheng', 'zhuakuang', 'zhouma', 'zhemo', 'zhayanjian', 'zaijian', 'yun', 'youhengheng', 'yiwen', 'yinxian', 'xu', 'xieyanxiao', 'xiaoku', 'xiaojiujie', 'xia', 'wunai', 'wozuimei', 'weixiao', 'weiqu', 'tuosai', 'tu', 'touxiao', 'tiaopi', 'shui', 'se', 'saorao', 'qiudale', 'se', 'qinqin', 'qiaoda', 'piezui', 'penxue', 'nanguo', 'liulei', 'liuhan', 'lenghan', 'leiben', 'kun', 'kuaikule', 'ku', 'koubi', 'kelian', 'keai', 'jingya', 'jingxi', 'jingkong', 'jie', 'huaixiao', 'haqian', 'aini', 'OK', 'qiang', 'quantou', 'shengli', 'woshou', 'gouyin', 'baoquan', 'aixin', 'bangbangtang', 'xiaoyanger', 'xigua', 'hexie', 'pijiu', 'lanqiu', 'juhua', 'hecai', 'haobang', 'caidao', 'baojin', 'chi', 'dan', 'kulou', 'shuai', 'shouqiang', 'yangtuo', 'youling')
        ),
        array(
            'design' => 'B站',
            'suffix' => '.gif',
            'name' => array('22_diyi','22_han','22_heshui','22_maimeng','22_tuhun','22_wuyan','22_ye','22_yiwen','33_chijing','33_daku','33_daxiao','33_kuhuo','33_nu','33_weiqv','33_yumen')
        ),
        array(
            'design' => '洛天依',
            'suffix' => '.gif',
            'name' => array('ty_ainio','ty_aojiao','ty_chibaoqunzhong','ty_chiyao','ty_dacall','ty_hhh','ty_huaji','ty_kanchuan','ty_keyi','ty_lengmo','ty_qianpai','ty_qvba','ty_wuyanyidui','ty_xianzhu','ty_xiaomieni','ty_yinyangxiansheng','ty_yiwen')
        ),
        array(
            'design' => '罗小黑',
            'suffix' => '.gif',
            'name' => array('l_chigua','l_damai','l_ganbei','l_guzhang','l_hi','l_jiayou','l_kandianying','l_keai','l_laile','l_nihao','l_qiubaoyang','l_sahua','l_zaima','l_zhaocaidan','l_zilaishui')
        ),
  );
    $smilie_icon   = '';
    $img_url     = ZIB_TEMPLATE_DIRECTORY_URI . '/img/smilies/';
    $lazy_attr    = zib_is_lazy('lazy_other', true) ? 'class="lazyload" data-' : '';
    $but_t      = '';
    foreach ($smilie_icon_args as $smilie_t){
      foreach ($smilie_t['name'] as $smilie_i) {
        $smilie_icon .= '<a class="smilie-icon ' .$smilie_t['design']. ' d-smilie" href="javascript:;" data-smilie="'.$smilie_i. '"><img ' . $lazy_attr . 'src="' . $img_url.'/' . $smilie_i . '" alt="[' . $smilie_i . ']" /></a>';
      }
      $but_t .= '<a class="but btn-input-expand input-smilie mr6" style="flex-shrink: 0;margin-bottom: 2px;margin-top: 2px;"onclick=\'$(".d-smilie").attr("style","display:none");$(".'.$smilie_t['design'].'").attr("style","display:inline-block")\' href="javascript:;""><span>'.$smilie_t['design'].'</span></a>';
    }
    $first='<script>$(".smilie-icon").attr("style","display:none");$(".'.$smilie_icon_args[0]['design'].'").attr("style","display:inline-block")</script>';
    $dropdown = '<div class="dropdown-smilie scroll-y mini-scrollbar" style="width:300px">' . $smilie_icon . '</div><div class="mini-scrollbar" style="display: flex;overflow-x: auto;overflow-y: hidden;width: 300px;">' . $but_t .$first. '</div>';
}

修订记录

2022.07.28

1、更新失效链接

2022.09.05

1、增加@柒辞提供的分类方法

2、增加AC娘、嘉然表情包

2023.01.31

1、修正分类方法的语法错误,原文是没有的,是我的问题。

2023.03.04

1、修复选择分类时评论区表情消失的bug

2、修复多个分类时自动换行的bug

其他表情下载

已开启创作声明,禁止转载或摘编
枕边童话
1
米游姬
2
眞白花音
3
下载权限
查看
 • 免费下载
  评论并刷新后下载
  登录后下载
 • {{attr.name}}:
您当前的等级为
登录后免费下载登录 小黑屋反思中,不准下载! 评论后刷新页面下载评论 支付以后下载 请先登录 您今天的下载次数(次)用完了,请明天再来 支付积分以后下载立即支付 支付以后下载立即支付 您当前的用户组不允许下载升级会员
您已获得下载权限 您可以每天下载资源次,今日剩余

给TA买糖
共{{data.count}}人
人已买糖
70 条回复 UP文章作者
 • 小黄脸
 • AC娘
 • 米游姬
 • 蔚蓝档案
 1. Senc森辞

  666

 2. 执念

  666

 3. 小煜

  下载不了 :g5:

 4. 小煜

  吉尔吉斯手机男生女生 :a26:

 5. 巴塔木

  :b0:

 6. 巴塔木

  :a11:

 7. 巴塔木

  :g33: :g4:

 8. 巴塔木

  :g14:

 9. 墨觉

  6666

 10. 李初一

  :f1:

 11. 美式不加糖

  按照教程 添加上去不显示图片是为什么 分类1 分类3 分别试验了一下

  • 拉米娅_Official

   睡了吗睡了起来重新搞,你f12一下看看链接地址对不对

  • 美式不加糖

   看电影看到这个点 链接地址没错的~ 我也不知道啥情况了 ~ 后来把原版删除 自己整了一百五十个emoji动图丢上去 :a8: 不改分类没错 但是改了分类就不对~

  • 美式不加糖

   都改了 反复按你的教程好几次 起初怀疑是浏览器缓存问题 我清理了缓存也不行~ :a4:

 12. 承心

  :b0:

 13. 拉米娅_Official

  :a1:

 14. K

  :b9:

 15. K

  :d3:

 16. K

  :d0:

 17. K

  :d4:

 18. K

  :d9:

 19. 云晓晨CatchWang

  才发现换成7b2主题了

 20. ningmeng

  :a0:

 21. aaiki

  :d3:

 22. 感谢分享

 23. 感谢分享

 24. 感谢分享

 25. :c8: 学到了

 26. 666感谢分享

 27. 奥利给冲冲冲

 28. 拿了拿了 :d9:

 29. 拉米娅_Official

 30. :c8:

 31. 学习到了,感谢

 32. :c6:

 33. 看若歆站还有好多表情包诶,可以分享嘛

 34. 6我爱了

 35. :b21:

 36. 米游资讯姬

  太厉害了吧

 37. 感谢分享 :c3:

 38. 奥利给,学习一下 :c4:

 39. :c2:

 40. 感谢教程 :c4:

 41. 我研究研究

 42. 感谢分享

 43. 感谢 :b27:

 44. 漂亮,非常喜欢

 45. 感谢大佬 :b27:

 46. 谢谢!!

 47. :a10:

 48. 谢谢分享啊

 49. 真不错

 50. :b27:

 51. 感谢大佬分享

 52. :b9:

 53. 感谢丫头分享

 54. 找到了,谢谢大大

 55. 感谢!分享

 56. :b2:

 57. 谢谢啦 :a10:

 58. :b2: